Menu
Město Jirkov
jirkov

referent/ka agendy přestupků

logo města Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou - za mateřskou a rodičovskou dovolenou

„referent/referentka agenda přestupků - úředník “

odbor kancelář úřadu

s místem výkonu práce Jirkov.

Pracovní náplň:

 • Zajišťování přestupkové agendy – proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 450 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 5.500 Kč/rok,
 • dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • stravenky,
 • vedení bankovního účtu a další výhody u Komerční banky,
 • zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) i prop členy rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8–17 h, Út, Čt a Pá: 8–13 h),
 • jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 22.600 Kč – 31.240 Kč dle uznatelné praxe
 • osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Požadavky:

 • vzdělání – vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,
 • základní orientace v zákonech:
 • č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
 • č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • schopnost zvládat krizové situace (odolnost vůči stresu),
 • samostatnost v rozhodování,
 • zodpovědnost,
 • dobré komunikační schopnosti.

Výhodou bude:

 • praxe ve veřejné správě se zaměřením na správní řízení,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5  zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: leden 2022 nebo dohodou

Kam s přihláškou?

Do 19. 11. 2021 do 12,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent přestupky"

nebo

2. fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent přestupky"

nebo

3. fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna v uličce mezi lékárnou a městským úřadem na oplocení zadního dvora.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent přestupky"