Menu
Město Jirkov
jirkov

referent evidence obyvatel

logo města Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

(dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů)

Tajemnice MÚ Jirkov vyhlašuje dne 4. 1. 2023 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

referent/referentka evidence obyvatel - úředník"

odbor vnitřní správy a rozvoje

s místem výkonu práce: Jirkov

Pracovní náplň:

 • Výkon agendy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel.

Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 6.000 Kč/rok,
 • dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • stravenky,
 • vedení bankovního účtu a další výhody u Komerční banky nebo UniCredit Bank,
 • zvýhodněné různé mobilní tarify i pro členy rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba: Po a St: 8–17 h, Út, Čt a Pá: 8–13 h),
 • jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 24.100 Kč – 31.820 Kč dle uznatelné praxe,
 • osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • základní orientace v zákonech:

     - č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů,
     - č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
     - č. 21/2006 Sb., o ověřování,

 • zodpovědnost
 • dobré komunikační schopnosti.

Výhodou bude:

 • praxe ve veřejné správě se zaměřením na správní řízení,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle  § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: 1. března 2023

Kam s přihláškou?

Do 20. 1. 2023 do 12,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent EO"

nebo

2. fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent EO"

nebo

3. fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna v uličce mezi lékárnou a městským úřadem na oplocení zadního dvora.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent EO"