Menu
Město Jirkov
jirkov

ředitel/ředitelka ZŠ Budovatelů

logo města Rada města Jirkov vyhlašuje

jako orgán vykonávající působnost zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • osobnostní předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele školy (zejména řídící, komunikační a organizační schopnosti)

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopid následujících písemností:

 • doklady o získání odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • doklad o dosavadním průběhu všech zaměstnání a délce praxe, potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení pracovního zařazení
 • strukturovaný profesní životopis
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců)
 • koncepci dalšího rozvoje základní školy (v rozsahu max. 5 normostran A4)

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. 8. 2020.

Přihláška s požadovanými doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište a uveďte datum) musí být doručena nejpozději 31. 1. 2020 ve 12 hodin na adresu:

Městský úřad Jirkov, Odbor sociálních věcí a školství, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov.

O datu doručení rozhoduje razítko podatelny MěÚ Jirkov.

Obálku je nutné označit slovy: "KONKURZ - Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - neotvírat".

Schváleno Radou města Jirkova - usnesení č. 14/40/RM/2019 ze dne 16. 12. 2019.