Menu
Město Jirkov
jirkov

ředitel/ředitelka KVIZ

logo města Rada města Jirkova vyhlašuje dne 16. 6. 2020 výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice

ředitel/ředitelka

"Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov,

příspěvková organizace"

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 nebo dle dohody

(jmenování na dobu neurčitou – 6 měsíců zkušební doba)

Zákonné předpoklady pro účast ve výběrovém řízení:

 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládat jednací jazyk.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání, příp. úplné středoškolské vzdělání s praxí ve vedoucí pozici,
 • praxe minimálně 5 let v některém z oboru (ubytovací služby, gastronomie, turismus, ekonomika, vzdělávání),
 • manažerské schopnosti a zkušenosti,
 • zkušenosti s řízením kolektivu min. 20 osob,
 • znalost cizího jazyka (němčina, angličtina) výhodou,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Platové zařazení:

dle NV ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - 12. platová třída, platový stupeň dle praxe a příslušné příplatky.

Přihláška zájemce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Koncepci rozvoje a provozu zařízení (dokument v rozsahu 5 – 8 stran), která bude obsahovat:
 • výhledovou koncepci organizace na roky 2021 - 2023,
 • návrh strategie řízení (personalistika, investice, rozpočtový výhled, zajištění provozu organizace),
 • propagaci a marketing organizace.

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – ředitel/ředitelka KVIZ Jirkov“ do 7. 7. 2020 do 10,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Informace poskytne:  p. Dana Jurštaková, místostarostka města Jirkov - tel. 474 616 413,

606 602 247, mailto: mistostarosta@jirkov.cz

Termín ústního pohovoru před výběrovou komisí stanoven na den 13. 7. 2020. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.