Menu
Město Jirkov
jirkov

právník na OKÚ

logo města Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků v platném znění,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„právník “

na odbor kancelář úřadu MěÚ Jirkov

s místem výkonu práce Jirkov

Jedná se o práci na poloviční úvazek. Možno kombinovat s home office.

Právník u nás:

 • zpracovává návrhy právních předpisů obce,
 • vyhotovuje smlouvy pro potřeby MěÚ a města Jirkov,
 • posuzuje po právní stránce návrhy smluv a jiných právních úkonů,
 • poskytuje právně poradenskou činnost ostatním odborům MěÚ,
 • pro potřeby orgánů města a odborů MěÚ vypracovává právní stanoviska a rozbory,
 • zastupuje zájmy zaměstnavatele v soudních sporech.

Na co se můžete těšit:

 • na 5 týdnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
 • na hezkou kancelář v přízemí historické budovy na náměstí,
 • na příspěvek na penzijní připojištění,
 • na ošatné,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky,
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu,
 • na jistotu a stabilitu práce,

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy

Požadavek na vzdělání:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Právo.

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační schopnosti, zodpovědnost,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízeí (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: dle dohody.

Kam s přihláškou?

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Právník OKÚ“ do 25. 1. 2021 do 12.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.