Menu
Město Jirkov
jirkov

kronikář/ka města Jirkova

logo města Město Jirkov vyhlašuje dne 19. 4. 2021 výběrové řízení

na obsazení místa

„kronikář/ka města Jirkova“

S místem výkonu práce: Jirkov

Za smluvní odměnu dle zákoníku práce na základě uzavření dohody o provedení práce

Zahájení výkonu práce: dle dohody

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
 • bezúhonnost,
 • výborná znalost a ovládání českého jazyka.

Další předpoklady:

 • vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání,
 • předchozí praxe v oboru vítána (zaměření: historie, český jazyk, event. publikační činnost),
 • znalost historie a problematiky města,
 • znalost jednoho cizího jazyka vítána (např. němčina, angličtina, latina),
 • znalost práce s PC.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát. občana,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • koncepci vedení městské kroniky a archivace podkladových materiálů,
 • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce ; u cizích stát. příslušníků též doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další podmínkou je:

 • obhájení své koncepce před výběrovou komisí

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – kronikář města“ do 31. 5. 2021  do 12 hodin do podatelny Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.