Menu
Město Jirkov
jirkov

finanční referent - daně, DPH - úředník

logo města Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

(dle § 7  a § 10 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)

Vedoucí úřadu MÚ Jirkov vyhlašuje dne 21. 5. 2021 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu určitou

- po dobu mateřské a rodičovské dovolené

finanční referent/referentka - daně, DPH - úředník"

na finančním odboru při Městském úřadu Jirkov,

s místem výkonu práce : Jirkov

Pracovní náplň:
•    samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně,
•    rozborová činnost vyjetých sestav DPH, měsíční kontroly sestav,
•    zpracování účetních dokladů dle zákona o DPH,
•    zabezpečování veškerých dalších úkonů souvisejících s DPH,
•    samostatné zajišťování agendy daně z příjmů, daně z nemovitých věcí.

Na co se můžete těšit:
•    na 25 dnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
•    na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 450 Kč/měsíc,
•    na ošatné ve výši 5 500 Kč/rok,
•    na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
•    na stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
•    na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
•    na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
•    na pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8–17 h, Út, Čt a Pá: 8–13 h),
•    na jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:
•    platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 22 600 Kč – 28 920 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:
•    úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
•    dosažení věku 18 let,
•    způsobilost k právním úkonům,
•    bezúhonnost,
•    ovládání jednacího jazyka,
•    splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Požadavky:
•    vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – ekonomického směru,
•    znalost zákonů (v platném znění):
     - č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
     - č. 235/2004 Sb., o DPH,
     - č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
     - č. 338/1992Sb., o dani z nemovitých věcí,
     - č. 312/2002 Sb., o úřednících,
•    znalost práce na PC,
•    zodpovědný způsob k řešení problémů,
•    samostatnost v rozhodování,
•    řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.

Výhodou bude:
•    praxe ve veřejné správě,
•    zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě daní a poplatků,
•    zkouška zvláštní odborné způsobilosti při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkum.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle  § 5 zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent DPH“ do 11. 06. 2021 do 9.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.