Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Zveme Vás:

20. 10. KAREL PLÍHAL

Karel Plíhal koncerta další akce:

Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 963
TÝDEN: 2184
CELKEM: 2364098

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled nejdůležitějších předpisů.


Zákony jsou platné ve znění pozdějších předpisů a všech jejich prováděcích vyhlášek.
Stejnopisy Sbírky zákonů jsou dostupné na portálu veřejné správy:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

 

1/1993 Ústava ČR
2/1993 Listina základních práv a svobod
   
128/2000 o obcích
499/2004 o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon
500/2004 správní řád
634/2004 o správních poplatcích
106/1999 o zpracování osobních údajů
442/2006 vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
110/2019 o ochraně osobních údajů
250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
262/2006 zákoník práce
312/2002 o úřednících územních samosprávných celků
89/2012 občanský zákoník
250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
365/2000 o informačních systémech veřejné správy
111/2009 o základních registrech
194/2009 vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
297/2016 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
134/2016 o zadávání veřejných zakázek
320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
416/2004 vyhláška k zákonu o finanční kontrole
85/1990 o právu petičním
84/1990 o právu shromažďovacím
280/2009 daňový řád
243/2000 o rozpočtovém určení daní
338/1992 o dani z nemovitých věcí
235/2004 o dani z přidané hodnoty
340/2013 zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
563/1991 o účetnictví
567/2006 o minimální mzdě
586/1992 o daních z příjmu
589/1992 o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
565/1990 o místních poplatcích
186/2016 o hazardních hrách
301/2000 o matrikách, jménu a příjmení
207/2001 prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
91/2012 o mezinárodním právu soukromém
325/1999 o azylu
186/2013 o státním občanství ČR
21/2006 o ověřování
36/2006 vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování podpisu
133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech
326/1999 o pobytu cizinců na území ČR
328/1999 o občanských průkazech
247/1995 o volbách do Parlamentu ČR
491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí
130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů
275/2012 o volbě prezidenta republiky
239/2000 o IZS
240/2000 krizový zákon
241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
111/2006 o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 o sociálních službách
582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 o důchodovém pojištění
359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
292/2013 o zvláštních řízeních soudních
256/2001 o pohřebnictví
183/2006 stavební zákon
114/1992 o ochraně přírody a krajiny
17/1992 o životním prostředí
185/2001 o odpadech
254/2001 vodní zákon
201/2012 o ochraně ovzduší
334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
166/1999 o veterinární péči
246/1992 na ochranu zvířat proti týrání
13/1997 o pozemních komunikacích
361/2000 o silničním provozu
172/1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
289/1995 o lesích
561/2004 školský zákon
563/2004 o pedagogických pracovnících
107/2005 vyhláška o školním stravování
108/2005 vyhláška o školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízeních
48/2005 vyhláška o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
14/2005 vyhláška o předškolním vzdělávání
16/2005 vyhláška o organizaci školního roku
54/2005 vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
71/2005 vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
72/2005 vyhláška poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
364/2005 vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení
15/2005 vyhláška o náležitostech dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy
74/2005 vyhláška o zájmovém vzdělávání
106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

 


 

   
 

Předpisy pro Městskou policii:

sekce: Městská policie/Základní informace