Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Zveme Vás:

Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 57
TÝDEN: 1225
CELKEM: 2369683

Obsah

Odbor majetku města a útvar investic


Ing. Milan Reiner

 

 
Vedoucí: Ing. Reiner Milan
Telefon: 474 616 440, 608 931 002
E-mail: reiner@jirkov.cz
Kancelář: MěÚ – budova čp. 2
2. patro
 

 

 

Činnosti

 • doprava
(zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ; zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ; zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě - vše v platném znění)
 
 • provádí odbornou poradenskou činnost v oblasti dopravy, vydává stanovisko a výklad této činnosti,
 • řeší a smluvně zajišťuje dopravní obslužnost – trolejbusová, autobusová a rekreační doprava, spolupráce s dopravci
 • evidence smluv
 • zajišťuje evidenci a archivaci veškerých smluv, kde je smluvní stranou město Jirkov.
 • investice

Provádí rozhodnutí samosprávy a jejich realizaci.
Rozsah prací útvaru investic se dělí na přípravu staveb a realizaci staveb.

I. Projektová příprava staveb - probíhá od investičního záměru po vydání stavebního povolení na stavbu:

 • zajištění projektové dokumentace a posouzení projektové dokumentace dle vyhlášky č.  405/2017 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajištění odborných a závazných posudků včetně souhlasných vyjádření dotčených organizací,
 • zajišťování výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zhotovitele stavby,
 • příprava podkladů k výběrovým řízením jednotlivých investičních akcí a účast ve výběrových komisích
 

II. Realizace staveb - probíhá od vydání stavebního povolení po kolaudační rozhodnutí dokončení stavby:

 • předání staveniště zhotoviteli stavby,
 • přejímky prací od zhotovitelů,
 • kontrola kvality prováděných stavebních a montážních prací na stavbách dle platných ČSN, kontrola rozpočtů a rozsahu provedených prací,
 • přebírání a předávání dokončených částí (celků) stavby a investic správcům, případně uživatelům,
 • provádí finanční kontroly včetně podávání pokynů finančnímu odboru o uvolňování finančních prostředků, kontrolu faktur před likvidací,
 • doložení všech potřebných dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
   
 • nemovitosti I.
 • zajišťování správy majetku města, tzn. jeho nabývání, pronájem, prodej a jiné formy dispozice,
 • zajišťování fyzických inventur movitého majetku města
 • vedení evidence movitého a nemovitého majetku
 • spolupráce s firmou Městská majetková Jirkov, s.r.o.
 • zajišťování zveřejňování záměrů města ve věci prodeje a pronájmu objektů
 • vyjadřování k žádostem nájemníků - provedení stavebních úprav bytů a nebytových prostor v objektech, které jsou v majetku města
 • spolupráce při zpracování a aktualizaci zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí.
 • prodej bytů v majetku města
 • u smluv, kde tak stanovuje zvláštní předpis vypracovává a podává návrhy k jejich vkladu do katastru u příslušného katastrálního úřadu,
 • nemovitosti II.
 • zajišťuje ucelenou agendu pojištění majetku města
 • sledování čerpání rozpočtu na správu majetku.
 • úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.
 • občanská vybavenost
Pracovník: Ing. Lenka Manica
 • správa kašny, laviček, přístřešků autobusových zastávek
 • správa dětských hřišť
   
 • odpadové hospodářství
Pracovník:  Ing. Lenka Manica
 • v rámci řízeních podle stavebního zákona stanovuje podmínky k zajištění svozu komunálního odpadu (přístup svozové techniky, objednání svozu odpadů u oprávněné osoby)
 • zjišťuje nové provozovny ve městě, prověřuje u oprávněné osoby, zda-li má provozovatel zajištěno nakládání s odpady a v případě, že nakládání s odpady není zajištěno u oprávněné osoby postupuje jednotlivé případy k dalšímu řízení státní správě,
 • zajišťuje separaci odpadů ve městě
 • zajišťuje nová sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad, odpad ze zeleně a objemný odpad a vyřizuje podklady pro zpevnění stanovišť
 • dohlíží nad zajištěním provozu sběrného dvora a skladu nebezpečného odpadu
 • dohlíží nad zajištěním svozu komunálního odpadu dle schváleného rozsahu prací, nad svozem velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů, kontejnerů na odpad ze zeleně, dohlíží na úklid stanovišť sberných nádob
 • vede evidence odpadů za město Jirkov a zasílá ji obci s rozšířenou působností v souladu se zákonem o odpadech,
 • provádí kontroly nepovolených skládek na území města, vede jejich evidenci a zajišťuje jejich odstraňování na pozemcích ve vlastnictví města,
 • postupuje státní správě k dalšímu řízení původce nepovolených skládek a důkazní materiály v případě, že je původcem fyzická osoba,
 • postupuje státní správě k dalšímu řízení případy, které budou řešeny jako přestupky proti veřejnému pořádku u fyzických osob
 • upozorňuje a ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám, které jsou podnikateli, jestliže znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
 • informuje občany o nakládání s komunálním odpadem,
 • zajišťuje zpracování plánu odpadového hospodářství včetně jeho realizace,
 • kontroluje dodržování OZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a ukládá opatření vyplývající z této vyhlášky,
 • zpracovává roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad dle zák č. 89/1995 Sb..
   
 • ochrana vod
 • aktualizace Povodňového plánu města Jirkova
 • správa dešťové kanalizace
 • čištění vodních toků
   
 • ochrana zvířat
 • předkládá radě města návrh na zřízení nebo zrušení útulků pro zvířata,
 • zajišťuje provoz útulků pro zvířata včetně oprav objektu,
 • zajišťuje vyvěšení a aktualizaci seznamu „Oznámení o nálezu psů na území města Jirkova“ na úřední desce,
 • obecně závaznou vyhláškou upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů,
 • vydává na návrh krajské veterinární správy obecně závazné vyhlášky o nařízení mimořádných veterinárních opatření, o prohlášení nákazy za zdolanou a o zrušení některých jí nařízených opatření a dozírá na plnění mimořádných veterinárních opatření,
 • provádí kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek města,
 • ukládá opatření vyplývající z těchto vyhlášek,
   
 • pozemky (správa pozemků, prodej, pronájem)
 • zajišťuje nájmy, prodeje, pachty, směny a výpůjčky pozemků
 • zajišťuje zřizování věcných břemen/služebností
 • zajišťuje majetkoprávní vypořádání neuspořádaných vlastnických vztahů k pozemkům
 • zajišťuje vypracování nájemních a pachtovních  smluv 
 • spolupracuje s katastrálním úřadem (výpisy z listu vlastnictví, apod.) a dalšími institucemi
 • vyřizuje žádosti týkající se vyjádření města při řízeních vedených stavebními úřady
 • vede agendu honiteb
 • zajišťuje zadávání zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů
 • správa veřejné zeleně
 • kontroluje údržbu veřejné zeleně ve městě
 • provádí kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky města
 • ukládá opatření vyplývající z této vyhlášky
 • realizace výsadby dřevin ve městě včetně generelu zeleně
   
 • údržba
 • zajišťování údržby objektů MŠ, ZŠ + ostatních objektů v majetku města
 • zajišťování revizí a porevizních oprav na objektech v majetku města
   
 • veřejné služby
 • zajišťuje agendu správy mostních objektů – mostní prohlídky, opravy, rekonstrukce, stavební povolení atd., spolupráce se správcem mostních objektů
 • řeší a organizuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, parkovišť a schodišť
 • zajišťuje a řeší opravy, údržbu, kontroly, výměny a instalace nového dopravního značení vč. vyřizování stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • spravuje kapitolu veřejného osvětlení - provoz, údržba, generální opravy, běžné opravy
 • provádí likvidaci pojistných událostí (dopravní nehody)
 • vyřizuje a řeší žádosti a stížnosti v oblasti komunikací, dopravy, veřejného osvětlení, dopravního značení
 • správa objektu sociálního zařízení na autobusovém nádraží
   
 • veřejné služby, čistota města
 • ekologická výchova
 • správa hřbitovů
 • zajišťování zimní údržby ve městě
 • zajišťování čištění města, včetně blokových čištění
 • odtahy vozidel a jejich následná ekologická likvidace
 • aktualizace provozního řádu tržiště v ul. Tyršova
 • koordinace Veřejné služby
 • veřejné zakázky I.

Pracovník: Ing. Nevolová Nikola

Zpracovává a vede kompletní agendu výběrových řízení a poptávek realizovaných městem Jirkov, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 • administrativní zpracování dokumentace pro účast ve veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách – zejména pro zadávací řízení veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní zadávací řízení,
 • příprava veškerých podkladů potřebných k účasti ve výběrových řízeních – příprava zakázky od jejího vypsání až po podepsání smlouvy,
 • zajišťování a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
 • spolupráce při zpracování jednotlivých poptávek a výzev,
 • organizace jednání hodnotících komisí,
 • zapisovatel u výběrových řízení realizovaných městem Jirkov,
 • archivace všech nabídek, při realizaci výběrového řízení, které dle zákona vyžaduje zveřejnění na centrální adrese, zpracování objednávky uveřejnění informací na centrální adrese,
 • zpracování jmenovacích listin, pozvánek k výběrovému řízení, jednotlivých protokolů z jednání hodnotící komise, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která je předkládána radě města, vyhotovení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky jednotlivým uchazečům, oznámení zadavatele o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, vyhotovení písemné zprávy zadavatele
 • administrativní práce na profilu zadavatele a Věstníku veřejných zakázek.
 • veřejné zakázky II.

Pracovník: Ing. Richterová Jaroslava

 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
 • zábory veřejného prostranství
 • chodníky, komunikace, parkoviště - Ing. Pfafflová Lenka
 • plochy veřejné zeleně - Ing. Javůrková Barbora
 • ostatní plochy (pro kolotoče, cirkusy) - Ing. Manica Lenka