Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace z rozpočtu města

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 135
TÝDEN: 4518
CELKEM: 1553476

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Obsah

Činnosti

 • doprava
Pracovník: Endischová Jana
(zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ; zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ; zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě - vše v platném znění)
 
 • provádí odbornou poradenskou činnost v oblasti dopravy, vydává stanovisko a výklad této činnosti,
 • řeší a smluvně zajišťuje dopravní obslužnost – trolejbusová, autobusová a rekreační doprava, spolupráce s dopravci
 • investice

Provádí rozhodnutí samosprávy a jejich realizaci.
Rozsah prací útvaru investic se dělí na přípravu staveb a realizaci staveb.

 

I. Projektová příprava staveb - probíhá od investičního záměru po vydání stavebního povolení na stavbu:

 • zajištění projektové dokumentace a posouzení projektové dokumentace dle vyhlášky č.  405/2017 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.,
 • zajištění odborných a závazných posudků včetně souhlasných vyjádření dotčených organizací,
 • zajišťování výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zhotovitele stavby (inzerát, podklady pro nabídky, vyhodnocení),
 • zpracování a vedení kompletní agendy výběrových řízení a poptávek realizovaných městem Jirkov, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 

II. Realizace staveb - probíhá od vydání stavebního povolení po kolaudační rozhodnutí dokončení stavby:

 • předání staveniště zhotoviteli stavby,
 • vytyčení podzemního zařízení,
 • kontrola kvality prováděných stavebních a montážních prací na stavbách dle platných ČSN,
 • přebírání a předávání dokončených částí (celků) stavby,
 • provádí finanční kontroly včetně podávání pokynů finančnímu odboru o uvolňování finančních prostředků,
 • doložení všech potřebných dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
   
 • nemovitosti I.
 • zajišťování správy majetku města, tzn. jeho nabývání, pronájem, prodej a jiné formy dispozice,
 • zajišťování fyzických inventur movitého majetku města
 • vedení evidence movitého a nemovitého majetku
 • spolupráce s firmou Městská majetková Jirkov, s.r.o.
 • zajišťování zveřejňování záměrů města ve věci prodeje a pronájmu objektů
 • vyjadřování k žádostem nájemníků - provedení stavebních úprav bytů a nebytových prostor v objektech, které jsou v majetku města
 • spolupráce při zpracování a aktualizaci zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí.
 • prodej bytů v majetku města
   
 • nemovitosti II.
 • zajišťuje ucelenou agendu pojištění majetku města
 • sledování čerpávní rozpočtu na správu majetku. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.
 • souhrnné zpracování návrhů smluv při správě majetku
   
 • občanská vybavenost
 • správa kašny, laviček, přístřešků autobusových zastávek
 • správa dětských hřišť
   
 • odpadové hospodářství
 • v rámci řízeních podle stavebního zákona stanovuje podmínky k zajištění svozu komunálního odpadu (přístup svozové techniky, objednání svozu odpadů u oprávněné osoby)
 • zjišťuje nové provozovny ve městě, prověřuje u oprávněné osoby, zda-li má provozovatel zajištěno nakládání s odpady a v případě, že nakládání s odpady není zajištěno u oprávněné osoby postupuje jednotlivé případy k dalšímu řízení státní správě,
 • zajišťuje separaci odpadů ve městě
 • zajišťuje nová sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad, odpad ze zeleně a objemný odpad a vyřizuje podklady pro zpevnění stanovišť
 • dohlíží nad zajištěním provozu sběrného dvora a skladu nebezpečného odpadu
 • dohlíží nad zajištěním svozu komunálního odpadu dle schváleného rozsahu prací, nad svozem velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů, kontejnerů na odpad ze zeleně, dohlíží na úklid stanovišť sberných nádob
 • vede evidence odpadů za město Jirkov a zasílá ji obci s rozšířenou působností v souladu se zákonem o odpadech,
 • provádí kontroly nepovolených skládek na území města, vede jejich evidenci a zajišťuje jejich odstraňování na pozemcích ve vlastnictví města,
 • postupuje státní správě k dalšímu řízení původce nepovolených skládek a důkazní materiály v případě, že je původcem fyzická osoba,
 • postupuje státní správě k dalšímu řízení případy, které budou řešeny jako přestupky proti veřejnému pořádku u fyzických osob
 • upozorňuje a ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám, které jsou podnikateli, jestliže znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
 • informuje občany o nakládání s komunálním odpadem,
 • zajišťuje zpracování plánu odpadového hospodářství včetně jeho realizace,
 • kontroluje dodržování OZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a ukládá opatření vyplývající z této vyhlášky,
 • zpracovává roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad dle zák č. 89/1995 Sb..
   
 • ochrana vod
 • aktualizace Povodňového plánu města Jirkova
 • správa dešťové kanalizace
 • čištění vodních toků
   
 • ochrana zvířat
 • předkládá radě města návrh na zřízení nebo zrušení útulků pro zvířata,
 • zajišťuje provoz útulků pro zvířata včetně oprav objektu,
 • zajišťuje vyvěšení a aktualizaci seznamu „Oznámení o nálezu psů na území města Jirkova“ na úřední desce,
 • obecně závaznou vyhláškou upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů,
 • vydává na návrh krajské veterinární správy obecně závazné vyhlášky o nařízení mimořádných veterinárních opatření, o prohlášení nákazy za zdolanou a o zrušení některých jí nařízených opatření a dozírá na plnění mimořádných veterinárních opatření,
 • provádí kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek města,
 • ukládá opatření vyplývající z těchto vyhlášek,
   
 • pozemky (správa pozemků, prodej, pronájem)
 • komplexně zajišťuje přípravu a zpracování agendy pozemků.
 • zajišťuje ucelenou agendu o hospodaření s pozemky.
 • odborně zpracovává a ověřuje oprávněnost restitučních nároků fyzických osob dle zákona č. 229/1991 Sb., č.243/1992 Sb., č. 172/1991 Sb. a vyhl. č. 93/1992 Sb.
 • vede agendu honitby a náhrad za škody na lesních pozemcích.
   
 • správa veřejné zeleně
 • kontroluje údržbu veřejné zeleně ve městě
 • provádí kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky města
 • ukládá opatření vyplývající z této vyhlášky
 • realizace výsadby dřevin ve městě včetně generelu zeleně
   
 • údržba
 • zajišťování údržby objektů MŠ, ZŠ + ostatních objektů v majetku města
 • zajišťování revizí a porevizních oprav na objektech v majetku města
   
 • veřejné služby
Pracovník: Endischová Jana
 • zajišťuje agendu správy mostních objektů – mostní prohlídky, opravy, rekonstrukce, stavební povolení atd., spolupráce se správcem mostních objektů
 • řeší a organizuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, parkovišť a schodišť
 • zajišťuje a řeší opravy, údržbu, kontroly, výměny a instalace nového dopravního značení vč. vyřizování stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • spravuje kapitolu veřejného osvětlení - provoz, údržba, generální opravy, běžné opravy
 • provádí likvidaci pojistných událostí (dopravní nehody)
 • vyřizuje a řeší žádosti a stížnosti v oblasti komunikací, dopravy, veřejného osvětlení, dopravního značení
 • správa objektu sociálního zařízení na autobusovém nádraží
   
 • veřejné služby, čistota města
 • ekologická výchova
 • správa hřbitovů
 • zajišťování zimní údržby ve městě
 • zajišťování čištění města, včetně blokových čištění
 • odtahy vozidel a jejich následná ekologická likvidace
 • aktualizace provozního řádu tržiště v ul. Tyršova
 • koordinace Veřejné služby
   
 • zábory veřejného prostranství
 • chodníky, komunikace, parkoviště - Endischová Jana
 • plochy veřejné zeleně - Ing. Ješátková Vladimíra
 • ostatní plochy (pro kolotoče, cirkusy) - Ing. Plzáková Kamila