Překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Datum a čas

Dnes je pondělí, 26. 9. 2016, 21:01:00

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

volby

 

Fámy a fakta

Kontaktujte nás

Našli jste na stránkách chybu nebo Vám tu něco chybí?
Napište nám to, prosím.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 670
TÝDEN: 670
CELKEM: 500080

Obsah

Činnosti

 • dělení a scelování pozemků
 • odstraňování staveb
 • provádění kontrolních prohlídek
 • správní delikty a přestupky proti stavebnímu řádu
 • stavební řízení a ohlašování staveb dle §104
 • územní plán, vyjadřování z hlediska územního plánu

V rámci územního plánování řeší úkoly územně plánovací dokumentace, která v sobě zahrnuje územní plán.

V územním plánu jsou řešeny zásady organizace, územního a funkčního uspořádání ploch.

Územní plán

 • územní rozhodování
 • užívání staveb
 • vyjadřování z hlediska státní správy na úseku ŽP ke stavebním řízením
 • vyjadřování z hlediska ochrany životního prostředí k projektovým dokumentacím, sloužící pro řízení vedené dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
   
 • změny staveb
 • ŽP - odpady
(zákon č. 185/2001 Sb.)
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s zákonem o odpadech.
   
 • ŽP - ochrana ovzduší
(zák. č. 201/2012 Sb.)
 • vydává rozhodnutí o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle §19 odst.6.,
 • nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle §12 odst.1 písm.f), ukládání pokut za nesplnění uložených povinností,
 • vydává nařízení k zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování na území své působnosti,
 • vydává nařízení k zákazu nebo stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů podle §3 odst.5,
 • vyhlašuje signály upozornění a signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3,
 • vydává povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
 • podle § 12 k ukládá pokuty a nápravná opatření za nedodržení povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů.
 • vydává v přenesené působnosti nařízení obce ke stanovení nízkoemisní zóny podle §7a) zákona č.86/2002 Sb.
   
 • ŽP - ochrana přírody a krajiny
(zákon č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.)
1) Obecní úřady
 • s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
 • s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu.

2) Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem
 • vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1,
 • sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,
 • vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,
 • vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.
   
 • ŽP - ochrana vod
(zákon č. 254/2001 Sb., a související předpisy)
 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice,
   
 • ŽP - ochrana zemědělského půdního fondu
(zákon č. 334/1992 Sb., prováděcí vyhláška č.13/1994 Sb.)
 • vydává podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje podle § 12 odst. 1 odklad lhůty k úhradě těchto fondů,
 • upozorňuje vlastníky (nájemce) pozemku a příslušný katastrální úřad na zjištěný nesoulad hospodaření s druhem pozemku podle evidence v katastru nemovitostí,
 • v rámci řízeních podle stavebního zákona stanovuje podmínky k zajištění ochrany ornice na nezemědělské půdě, na které se nachází ornice. Stanovuje a kontroluje využití ornice získané skrytím ze zemědělských i nezemědělských pozemků,
 • v rámci kontrolní činnosti sleduje, zda vlastníci (nájemci) pozemků pečují o půdu v souladu se zákonem,
 • sleduje, zda vlastníci (nájemci) pozemků do půdy neoprávněně neukládají odpady, nezakopávají těla uhynulých zvířat, neskladují chemikálie, pohonné hmoty a jiné škodlivé látky,
 • kontroluje vliv hospodaření na kvalitu přírodních zdrojů, které jsou s půdou ve vzájemné interakci (zejména prvky územního systému ekologické stability, vodní zdroje, maloplošná chráněná území),
   
 • ŽP - ochrana zvířat proti týrání
(zákon č. 246/1992 Sb. v úplném znění vyhlášeno zákonem č. 149/2004 Sb.)
 • zpracovává podklady pro přestupková řízení,
 • zpracovává podklady pro řízení o správním deliktu.
   
 • ŽP - rostlinolékařská péče
(zákon č. 326/2004 Sb.)
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.
   
 • ŽP - rybářství
(zákon č. 99/2004 Sb.)
 • vydává rybářské lístky pro občany ČR s trvalým bydlištěm ve správním obvodu MěÚ Jirkov, případně cizincům zdržujícím se v tomto obvodu
   
 • ŽP - veterinární péče
(zákon č. 166/1999 Sb.)
 • schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji žvočišných produktů a povoluje jejich konání.
 • na návrh krajské veterinární správy vydává nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, které dále ukončuje a dozírá na jejich plnění